תקנון אתר

מבוא

 • ברוכים הבאים לאתר co.il ("האתר") המופעל על ידי מפעילת האתר כהגדרת מונח זה להלן.
 • האתר מהווה מקור מידע אודות טיפולים שונים המוצעים על ידי מפעילת האתר ללקוחותיה.
 • גולשים יקרים, תנאי שימוש אלה, יחד עם תנאי מדיניות הפרטיות, מהווים ביחד הסכם מחייב ביניכם לבין מפעילת האתר ביחס לאתר ("ההסכם"). השימוש והגלישה באתר מהווים את הסכמתכם לאמור בהסכם. אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו מההסכם – אין להשתמש באתר או בכל חלק שלו.
 • האמור בהסכם מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מתייחס כמובן לבני כל המינים באופן שווה.
 • תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 • המידע באתר מוצג לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים בין התכנים כפי שהם מוצגים באתר, לבין המציאות.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
 • מפעילת האתר עושה את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים ניכרים בהפעלת האתר. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או אם יש לכם שאלה או הערה, אנא צרו קשר עם מפעילת האתר בכתובת הדוא"ל: [email protected].
 • מפעילת האתר רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בהסכם ו/או בחלקו.


הגדרות

למונחים הנזכרים בתנאי שימוש אלה תהיה ההגדרה הקבועה לצידם:

 1. גולש – כל גורם ו/או ישות משפטית הגולשים באתר.
 2. מפעילת האתר – סיון נבות או כל ישות משפטית אחרת אשר תפעיל את האתר מטעמה.
 3. מידע / תוכן / תכנים – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, שהועלה לאתר על ידי מפעילת האתר.
 4. השירותים – השירותים והטיפולים השונים המוצעים באתר על ידי מפעילת האתר.

 

הגבלת אחריות

 • אתר זה מוצע לשימוש כמות שהוא (as is) – מפעילת האתר לא תישא באחריות ביחס לכל התחייבות או מצג, בין אם במפורש או במרומז, ביחס לתכנים והשירותים באתר.
 • מפעילת האתר לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה מהסתמכותם על התכנים באתר.
 • מפעילת האתר תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, תכניו ו/או שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות וכדומה. בכל מקרה, מפעילת האתר לא תישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפתה או היה ביכולתה לצפות נזקים אלה.
 • מידת הזמינות ותפקוד האתר תלויים בגורמים ואלמנטים שונים, כולל תוכנה, חומרה ורשתות תקשורת אשר מסופקות גם על ידי צדדים שלישיים. גורמים אלה אינם חפים מתקלות. מפעילת האתר לא מבטיחה או מתחייבת, שהאתר יפעל ללא הפרעה, שגיאה או שיבוש; שיהיה זמין ונגיש בכל עת; שיהיה חסין מפני גישה לא מורשית או נטול שגיאות.
 • תכני האתר עשויים לכלול תיאור אירועים בהם מפעילת האתר ביצעו בהצלחה טיפולים שונים. בעצם שימושו באתר הגולש מצהיר כי ידוע לו כי תוצאות הטיפול תלויות בנסיבות ייחודיות ואינן מיועדות בשום אופן לשמש כתחזית לתוצאות דומות אחרות, ואין בהם כדי להציע כל סוג של הבטחה או התחייבות לתוצאות כלשהן, ואפילו תחת נסיבות דומות.

 

אותיות קטנות

 • הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כי: (א) הוא רשאי להתקשר עם מפעילת האתר לפי הוראות הסכם זה ולפי כל דין (ב) לא יפר הוראות ההסכם והוראות כל דין במסגרת השימוש באתר.
 • האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים ומקורות מקוונים אחרים. מפעילת האתר לא מפעילה או מפקחת על אתרים אלה. בהנחת קישור לאתר מסוים, מפעילת האתר לא מאמצת או תומכת בתוכן שלו, ולא מאשרת את היותו מדויק, אמין, מקורי, תקף, מהימן או חוקי. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות בשל נזק שנגרם בעקבות הגישה לאתרי צד שלישי כאמור. 
 • למפעילת האתר הזכות שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לבטל ו/או לחסום כל גולש והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בהסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעילת האתר על פי דין ו/או הסכם. למפעילת האתר יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתנאי שימוש אלו ו/או בכל הסכם ו/או דין.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, לתרגם, לכרות מידע או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, קטעי וידאו, אודיו וטקסטים, עיצוב וכיוצא בזאת אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם מפעילת האתר.
 • מפעילת האתר מקפידה על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.
 • מפעילת האתר רשאית לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים.
 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בלבד זכויות אלה חלות, בין השאר, על כלל הנתונים והתכנים באתר.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (i- Frame), גלויה או סמויה.
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • מפעילת האתר והיא בלבד תהא רשאית להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיה ו/או את התחייבויותיה לכל צד ג' לפי בחירתה וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד.
 • כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או להסכם זה אלה זה ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, וככל שמדובר על ערכאה מחוזית – אך ורק בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובהם בלבד.
 • הסכם זה, המהווים הסכם מחייב בין מפעילת האתר לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של מפעילת האתר במימוש זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה זה לא יתפרש כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 • על אף האמור בכל דין,  כל תביעה כנגד מפעילת האתר מצד גולש או צד שלישי כלשהו תתיישן אם לא נתבעה תוך שנה מיום קרות העילה ו/או התגלותה.
 • כל ההודעות שישלחו למפעילת האתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.
 • הודעות למפעילת האתר יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected].

 

 

ט.ל.ח