מדיניות פרטיות

 1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין הגולש לבין מפעילת האתר, המורכב מתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו. לכל המונחים במדיניות הפרטיות המפורטת להלן תהא הפרשנות שנתנה להם בתנאי השימוש למעט אם יצוין אחרת במפורש במסגרת מדיניות זו להלן.
 2. עצם השימוש באתר מהווה את הסכמת הגולש לכך שהפרטים שמסר וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת מפעילת האתר עקב השימוש באתר, יוחזקו על ידי מפעילת האתר או על ידי מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם, בין היתר, אך לא רק, למטרות הבאות:
 • לאפשר לגולש להשתמש בשירותים והתכנים השונים המוצעים באתר;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • להתאים את התכנים שיוצגו לגולש בעת השימוש באתר;
 • לצרכים פנימיים, כגון מחקר ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.
 • למטרות אבטחה וניתור תקלות.
 1. שימוש כאמור לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של מפעילת האתר והגולש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 ותקנותיו. מפעילת האתר לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות גולש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות גולש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 1. הגולש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור מידע וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.
 1. מפעילת האתר תשמור על המידע לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתה לשמור עליו באופן ראוי ובטוח בהתאם להוראות הדין.
 1. הגולש יוכל בכל עת לבקש ממפעילת האתר למחוק או לתקן מידע אשר מסר וזאת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל: [email protected] ומפעילת האתר תפעל לעשות זאת תוך זמן סביר מקבלת הבקשה.
 1. 7. מפעילת האתר עלולה לאסוף ו/א להפיק נתונים אודות הגולש והשימוש שהוא עושה באתר באחת או יותר מהדרכים הבאות: (א) מידע  שהגולש מספק למפעילת האתר בעת השארת פרטים ליצירת קשר – שם ושם משפחה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל והנושא עליו הוא רוצה לקבל מידע (ב) נתונים שמפעילת האתר עלולה לאסוף על סמך אופן השימוש שהגולש עושה באמצעות האתר (ג) נתונים סטטיסטיים שאינם מזהים את הגולש באופן אישי, כמפורט להלן.
 1. 8. כאשר הגולש ניגש לאתר, מפעילת האתר אוספת את כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) של המכשיר בו הגולש משתמש לצורך גלישה באתר. כמו כן שהגולש ניגש לאתר, מפעילת האתר משתמשת בכלי אנליזה של צד שלישי, כמו Google Analytics, כדי לאסוף באופן אוטומטי מידע מצרפי לגבי מאפייני השימוש שלו באתר.
 1. מפעילת האתר והשותפים העסקיים שלהעלולים לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של נתונים סטטיסטיים בזמן שהגולש מבקר ו/או גולש באתר לרבות באמצעות קובצי Cookie או טכנולוגיות דומות וזאת לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות נתונים, כדי להתאים את אתר להעדפותיו האישיות של הגולש ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ככל שהגולש אינו יודע כיצד לעשות זאת עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא גולש כיצד לפעול.
 1. מפעילת האתר עלולה להיעזר מפעם לפעם בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילות הגולש. כמו כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילות הגולש ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותו וכל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של מפעילת האתר והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים.
 1. מפעילת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע בהתאם לדין. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט ולכן, מפעילת האתר לא מתחייבת שהאתר יהא חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו והגולש מוותר בזאת על כל טענה תביעה או דרישה כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה היה ונגרם לו נזק, אבדן או הפסד מכל מין וסוג שהוא עקב כך שהמידע האישי שלו דלף עקב חדירה בלתי מורשית כאמור.
 1. מפעילת האתר תמנע מהעברה לצד ג' של נתונים אישיים ו/או כל מידע אחר ביחס לגולש, אם וככל שאלה שהתקבלו אצלה ללא אישור מפורש של הגולש. על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, מפעילת האתר רשאית, אך אינה חייבת, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין, גם ללא אישור מפורש של הגולש:
 • הפרת מדיניות פרטיות זו ו/או ההסכם ו/או כל דין.
 • קיימות הוראות דין המחייבות את מפעילת האתר להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו.
 • במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין הגולש לבין מפעילת האתר.
 • במקרה שמפעילת האתר סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: בגולש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.
 • במקרה שהפעילות הקשורה באתר תעבור לגורם אחר, מפעילת האתר תהא רשאית רשאים לספק את כל המידע שברשותה לגורם שיפעיל את האתר.
 1. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת הנתונים אינם מטילים על מפעילת האתר חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעילת האתר בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתו לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו מאשר בזאת הגולש את הסכמתו לקבל ממפעילת האתר ו/או שותפיה העסקיים כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים ו/או דואר אלקטרוני (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “הדיוור הישיר”).הגולש מצהיר בזאת כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין קבלת הדיוור הישיר האמור. אם הגולש מעוניין להפסיק את שירות קבלת הדיוור הישיר עליו לשלוח למפעילת האתר דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת הדיוור, לכתובת: [email protected].
 1. גולש יקרה, פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו.
 1. בכל שאלה הקשורה למדיניות פרטיות זו ניתן לפנות למפעילת האתר לכתובת הדוא"ל: [email protected].

ט.ל.ח.